กิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาจุฬาฯ สุรินทร์ : การจัดการองค์ความรู้ “อารยธรรมวนัมฎองแหรก”

0
790

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ขออาราธนา/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต ตามรายละเอียดกิจกรรมและกำหนดการ ดังนี้..

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here