ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

0
416

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ำหนัก ๐.๖๐  จำนวน ๔ เรื่อง  คือ

2.3.3-1 ผศ.ดร.ธนู  ศรีทอง ; การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้: ประวัติศาสตร์เส้นทางและการเสริมสร้างเครือข่ายในประชาคมอาเซียน
2.3.3-2 พระปลัดสุระ ญาณธโร, ผศ.ดร. ; บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
2.3.3-3 ธนู ศรีทอง, บรรจง โสดาดี, พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์, พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ ; การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์
2.3.3-4 พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ ; การสร้างธรรมนูญศิลปวัฒนธรรมเพื่อสุขภาวะของชุมชนด้วยหลักพุทธธรรมในเขตตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์.

 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ำหนัก ๐.๘๐  จำนวน ๑ เรื่อง  คือ

2.3.4-1 ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม ; พระพุทธศาสนา กับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญาภาวนา ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์. บทความวิจัย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๔):

 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ำหนัก ๑  จำนวน ๑๔ เรื่อง  คือ

2.3.5-1 พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต ; Human Resource In The 21st Century Era Being Professional Learning Community To Sustainable Local Government Organization, Thailand. In European Journal of Molecular & Clinical
2.3.5-2 พระครูศรีสุนทรสรกิจ,ผศ.ดร. ; Local Wisdom in the Ritual of Phanjolmamod of Meaung District, Surin Province
2.3.5-3 พระครูสาธุกิจโกศล,ผศ.ดร. ; Sufficiency Economy Philosophy: From the Buddhist Notion to Survival in Covid-19 Pandemic Crisis
2.3.5-4 พระปลัดสุระ ญาณธโร, ผศ.ดร. ;  Buddhism and Health Enhancement under the Arts and Culture Charter in Khwao Sinarin District, Surin Province. Research Article.  In Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Vol.12 No.8 (2021): 3017-3026. Scopus Q3. Online: www.https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/4138/3543
2.3.5-5 พระปลัดสุระ ญาณธโร, ผศ.ดร. New Normal Quality of Life according to Dhamma Principle in Covid-19 Pandemic Crisis in Khwao Sinrin District Municipality,  Surin Province. In Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Vol.12 No.8 (2021): 2499-2504. Scopus Q3.   Online: https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/3767/3228
2.3.5-6 พระมหาโชตนิพิฐพนธ์  สุทฺธจิตฺโต,ผศ.; The Potentiality Development of Community and Entrepreneurship on Religious and Cultural Tourism in Southern Eastern, Thailand.
2.3.5-7 พระครูสาธุกิจโกศล,ผศ.ดร. ; Sufficiency Economy Philosophy: From the Buddhist Notion to Survival in Covid-19 Pandemic Crisis
2.3.5-8
2.3.5-9 พระมหาวิศิต ธีรวํโส, ผศ.ดร.  Model and Activity Development in Adult Health Promotion Foundation, the Adult Health Learning Center, Wat Santiwiwek Takian Sub –District, Kabcherng District, Surin Province. In Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Vol.12 No.8 (2021): 2488-2491. Scopus Q3. Online: https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/3765/3226
2.3.5-10 พระมหาวิศิต ธีรวํโส, ผศ.ดร. Development of the Competency of Sangha Administrators in Surin Province. In Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Vol.12 No.8 (2021): 2672-2677. Scopus Q3. Online:https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/3937/3364
2.3.5-11 ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม ; The Sustainable Development of Sub-Khao Phaom Dong Rak with special referenceto the Sangha’s Education.” Research Article. In Turkish Journal of Computer andMathematics Education. Vol.12 No.8 (2021): 2550-2557. Scopus Q4.Online: https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/3793
2.3.5-12 ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม ; The Value of the Buddhist Art as depicted the Khmer Castles in Surin Province.”Research Article. In Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Vol.12No.8 (2021): 2544-2549. Scopus Q4. ISSN 13094653,
2.3.5-13 พระปลัดสุระ ญาณธโร,ผศ.ดร. ; Buddhism and Health Enhancement under the Arts and Culture Charter in Khwao Sinarin District, Surin Province. Research Article. In Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Vol.12 No.8 (2021): 3017-3026. Scopus Q4. Online:
2.3.5-14 พระราชวิมลโมลี,ผศ.ดร. ; Society and Culture of Cambodia in the Angkorain Period under the influence of Buddhism. Article. In. In Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Vol.12 No.8 (2021): 2420-2423. Scopus Q4. Online: https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/3749/3213

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here