วิทยาเขตสุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต

0
263

มจร วิทยาเขตสุรินทร์

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ตรวจประเมินออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

ตามกำหนดการ ดังนี้….

วันอังคาร ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจประเมิน
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้บริหาร คณาจารย์และ เจ้าหน้าที่ของ วข.สุรินทร์ พร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุมใหญ่
เวลา ๐๙.๑๕–๑๐.๐๐ น. พระพรหมวชิรโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
นำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตใส คล่องพยาบาล ประธานคณะกรรมการตรวจฯ
แนะนำกรรมการและแจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพ
– นายพลนภัส แสงศรี ผอ.สำนักงานวิทยาเขต ผู้แทนวิทยาเขตสุรินทร์
นำเสนอผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นตามพันธกิจ ๔ ด้าน
– ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจฯ
แจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาข้อมูลตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ
เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทั้ง ๓ ท่าน
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มที่ ๑ สัมภาษณ์อาจารย์..ผศ.จิตใส คล่องพยาบาล, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศ.ดร., รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
กลุ่มที่ ๒ สัมภาษณ์นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า..พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, ผศ.ดร., ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาข้อมูลตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ (ต่อ)
เวลา ๑๖.๓๐–๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินการ
เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการเดินทางกลับที่พัก

วันพุธ ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาข้อมูลตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ
เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มที่ ๑ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการทั้งประจำและอัตราจ้าง..ผศ.จิตใส คล่องพยาบาล, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศ.ดร., รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
กลุ่มที่ ๒ สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต…พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, ผศ.ดร., ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาข้อมูลตามตัวบ่งชี้ แต่ละองค์ประกอบ (ต่อ)
เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการเดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ วิทยาเขตสุรินทร์
เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตใส คล่องพยาบาล ประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาแก่วิทยาเขตสุรินทร์
พระพรหมวชิรโมลี, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์  กล่าวขอบคุณและอนุโมทนาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำกล่าวลาพระรัตนตรัย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เดินทางกลับ

ประมวลภาพ การตรวจประเมินออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here