รับสมัครนิสิตใหม่ ปี ’62 และชมภาพบริบททั่วไปวิทยาเขตสุรินทร์

0
2345

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นส่วนงานระดับวิทยาเขต ซึ่งได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ ๘ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยตั้งอยู่บนพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ ไร่ ณ บ้านโคกกระเพอ หมู่ที่ ๘ (ห้วยเสนง) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท  ดังนี้

ระดับปริญญาตรี  ๕  หลักสูตร

๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๒) สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๓) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๔) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ๕) สาขาวิชารัฐศาสตร์

ระดับปริญญาโท  ๑  หลักสูตร

๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชมภาพอาคาร สถานที่ และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของ วิทยาเขตสุรินทร์

                   

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here