“ประกำปลอ” ความสัมพันธ์ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญในกลุ่มชาวไทยกูย : ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร และคณะ

0
832

     พิธีกรรมที่ใช้สื่อสารกับวิญญาณของบรรพบุรุษ พูดเป็นภาษาถิ่นว่า “แกลมอ” กลุ่มชนผู้รักษาสืบทอด รักษา พิธีกรรมนี้อยู่ คือ กลุ่มชาวไทยกูย กวย เป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมานานหลายรุ่นนับ ร้อยๆ ปีที่ผ่านมา เชื่อถือว่าเป็นพิธีกรรมที่สามารถเชื่อมต่อ สื่อสาร ติดต่อ กับ วิญญาณบรรพบุรุษ และวิญญาณอื่นๆ
“ประกำปลอ” หมายถึง ประกำหัว หรือ ประกำศีรษะ ที่ใช้สวมบนหัวใช้ในพิธีกรรมสำคัญ เช่น พิธีกรรมแกลมอ พิธีกรรมแต่งงาน พิธีกรรมรำบูชาครูและวิญญาณบรรพบุรุษ ด้วยความสำคัญของ ประกำปลอ นี้เองทำให้ทราบที่มา ความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง เชื่อมต่อ สื่อสาร ติดต่อ โดยผ่านสัญลักษณ์ ประกำปลอ คุณค่าด้านคำสอน ในด้าน ต้องรักษา กาย วาจา ใจ และต้องอยู่ในจารีตประเพณีที่ถูกต้อง ดีงาม ทั้งยังเป็นการเสริมด้าน จิตใจ และพฤติกรรมของผู้สวมใส่ ที่เคารพนับถือ และรักษาสืบทอด ประกำปลอ นี้ซึ่งลูกหลานที่สืบเชื้อสาย กลุ่มชาวไทยกูย ทุกคนต้องให้ความเคารพบูชา นับถือ ทุกคน

ดาวน์โหลด Book Online ฉบับเต็ม…บทความ PDF

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here