เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
401

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง ๐-๕
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค ๒ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไปต่อคน

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ประจำ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

2.2-2 รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ, พระมหาธนรัฐ รฏฺฐเมโธ

2.2-3 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฯ, พระปลัดสุระ ญาณธโร

2.2-4 การใช้อัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวฯ ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง

2.2-5 การใช้อัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวฯ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

2.2-6 การใช้อัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวกลุ่มปราสาทขอมฯ พระมหาโชตนิพิฐพนธ์

2.2-7 การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรฯ นายเศรษฐพร หนุนชู

2.2-8 การพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ

2.2-9 การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุฯ พม.วิศิต ธีรวํโส,ผศ.ดร.

2.2-10 การพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนฯ นางสาวณัชปภา โพธิ์พุ่ม

2.2-11 การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวฯ นางปัญวลี เสริมทรัพย์

2.2-12 การสร้างธรรมนูญศิลปวัฒนธรรมเพื่อสุขภาวะของชุมชนฯ พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here