“รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รูปแรก ของ มจร วิทยาเขตสุรินทร์”

0
569

     ในนาม ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต บัณฑิตศึกษา และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ “พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ” (ประจักษ์ จกฺกธมฺโม/จำปาทอง น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ.,M.A.,Ph.D.) อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และอาจารย์ผู้บรรยายประจำบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตสุรินทร์ หลายสมัย เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา” จากนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงนามโดย พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here