ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
743

ผลงานวิจัยเด่น ของอาจารย์ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ๒๕๖๐

องค์ประกอบที่ ๒ งานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ส่วนงาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here