ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
1474

องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ส่วนงาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ วิทยเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1.00 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมุลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

– ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

  1. หนังสือพุทธปรัชญาบริหารการศึกษา ชื่อเรื่อง พุทศาสนากับการศึกษา โดย รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

หนังสือพุทธปรัชญาบริหารการศึกษา,รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ PDF

2. ไวยากรณ์อังกฤษเข้ม Condensed English Grammar โดย ผศ.ดร.ธนู  ศรีทอง

ดาวน์โหลด..ไวยากรณ์อังกฤษเข้ม,ผศ.ดร.ธนู ศรีทองและคณะ PDF

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 

0.80 บทความวิชาการ ( Articles) ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhssrru/article/view/165922?fbclid=IwAR0fG5LewI-zH3LJ3R-1mJAuthDUr7c86A5EvzHGTSpy-8UuFjLEtm_uU_0

01-รูปแบบการดูแลสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธในผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ The Model of Buddhist Holistic Health in Elder of the Elderly School, Kantuad-ramual Municipal Sub-district, Prasat District, Surin Province
ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม Thanarat Sa-Ard-Iam พัชรี สายวงษ์ Pacharee Saywong  บทความวิจัย PDF

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/index?fbclid=IwAR1PJgBpszBup8NG5DMJ6O4TOw1QYP2auCKBe54GlCIMJB7Mg2no2gxIF-4

02-การพัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการในจังหวัดสุรินทร์ : พระมหาวิศิต  ธีรวํโส,ผศ.ดร. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
มจร วารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2562

03- การเสริมสร้างสัมมาชีพของชุมชนผู้ประกอบการค้าขายประคำในจังหวัดสุรินทร์ : พระมหาสมพาน ชาคโร,ผศ.ดร., พระศรีวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร. และพระอธิการเวียง  กิตฺติวณฺโณ,ดร. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
มจร วารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2562)

04-การประยุกต์ใช้รูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ : พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต  ดาวน์โหลดการประยุกต์ใช้รูปแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ PDF

0.40 บทความวิชาการ ( Articles) ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เรื่องที่ 1. BUDDHISM AND CHILD PSYCHOLOGY DEVELOPMENT : Phrakhru Pariyatwisttikhun,Ph.D.,Asst. Prof, Thanarat Sa-ard-iam, Ph.D. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

เรื่องที่ 2. Rice, fish and salt’s field, way of life in Tung Kula Dimensions : Wasana Kaewla, Phrakhrupariyatwisutthikhun and Thanarat  Sa-ard-iam  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

เรื่องที่ 3.ศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียเมียนเจย์ : ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม,รศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
เรื่องที่ 4. การเสริมสร้างสัมมาชีพของคนเลี้ยงช้างในจังหวัดสุรินทร์ : พระอธิการเวียง  กิตฺติวณฺโณ,ดร, พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ธีรทิพย์  พวงจันทร์  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

เรื่องที่ 5. Galmore Ritual sa Culture-Base Human Resources Development of Buddhist Thai-Kui PeoPle : พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ ดาวน์โหลด Galmore Ritual sa Culture-Base Human Resources Developmentฯ PDF

0.20 บทความวิชาการ ( Articles) ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

7 เมษายน 256 วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน : ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา และเส้นทางบุคคลสำคัญของโลก

รายสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “ต้นทุนอารยธรรม ตามรอยวิถีครูบา  และเส้นทางบุคคลสำคัญของโลก”

00-ปก คำนำ สารบัญ เล่ม 1 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

01-ทาสเจดีย์ : สัญลักษณ์รัฐศาสนาที่เมืองพุกาม ประเทศเมียมา : ธนรัฐ  เอี่ยมสะอาด, พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

02- รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ : กิตติคุณ  ด้วงสงค์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

22 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด : พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

00-ปก คำนำ สารบัญ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

01-พุทธศิลปกรรมปราสาทขอมในจังหวัดสุรินทร์ : คุณค่าและความสำคัญ Buddhist Art as the Khmer Castles in Surin Province : The Value and Importance : ดร.ธนรัฐ  สะอาดเอี่ยม, พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร., พระวัฒนา  ญาณวโร,ดร. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

9 กันยายน 2561 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค THAILAND 4.0

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (เล่มที่ 1)

00-ปก-คำนำ-สารบัญ ดาวน์โหลด PDF

01- นิเวศวิทยาเชิงพุทธสะท้อนผ่านวัตรปฏิบัติของหลวงปู่หงส์  พฺรหฺมปญฺโญ : ธนรัฐ  สะอาดเอี่ยม, ธีรทิพย์ พวงจันทร์, พระมหาโชตนิพิฐพนธ์  สุทธฺจิตฺโต ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

02-เทคนิคการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็นผลเมืองดี : พระเอกรัตน์ มหามงฺคโล (มาพะดุง), พระเรืองเดช โชติธมฺโม, กิตติคุณ  ด้วงสงค์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

03-มิติการประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำเชิงพุทธในการเสริมสร้างศักยภาพทางบริหารงานของผู้บริหารองค์การ การสะท้อนมุมมองจากการทบทวนวรรณกรรม : พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ), ธนรัฐ  สะอาดเอี่ยม ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

04-การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวทางพุทธศาสนา : พระสุระ ญาณธโร, ดร. (จันทึก) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (เล่มที่ 2)

00-ปก คำนำ สารบัญ ดาวน์โหลด PDF

01-ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร : พระเรืองเดช โชติธมฺโม, พระครูสุธรรมกิจโกศล, เศรษฐพร หนุนชู, พระเอกรัตน์ มหามงฺคโล  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

02-เทคนิคการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็นrลเมืองดี : พระเอกรัตน์ มหามงฺคโล (มาพะดุง), พระเรืองเดช โชติธมฺโม, กิตติคุณ  ด้วงสงค์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

03-ผลกระทบจากการนำโครงสร้างเงินเดือนตามแนวตั้งชั้นเดียวมาใช้บริหารค่าตอบแทนและการจ้างงานภาครัฐของประเทสกานา : พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต, พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (รุดบุญ) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

04-การวิเคราะห์เชื่อมโยงแนวปฏิบัติระหว่างหลักสัปปุริสธรรมกับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ : พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต, พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (รุดบุญ) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

05-การศึกษา กรอบแนวคิด และทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ : พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

06-แนวทางการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จสะท้อนบทเรียนจากกรณีของบริษัทอีริคสัน ประเทศสวีเดน : พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ) ดาวน์โหลด PDF

07-รูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ : พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ), วัชระ  เกิดสบาย ดาวน์โหลด PDF

09-อาชีพของนักรัฐศาสตร์ : พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (รุดบุญ),พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน (เล่มที่ 3)

00-ปก คำนำ สารบัญ ดาวน์โหลด PDF

01-รูปแบบการส่งเสริมการบริหารองค์การบริหารการปกครองท้องถิ่น : พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน (ทองจันทร์), พระสิทธิชัย ขนฺติธมฺโม (อินทรพิทักษ์), พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์, พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

02-กลุ่มปราสาทตาเมือน อโรคยสถาน เส้นทางความสัมพันธ์แห่งชาติพันธุ์เขมร ไทย กัมพูชา : พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ (เกิดสบาย) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

03-ปราสาททนง โบราณสถานแห่งลมหายใจของตำบลปราสาททนง : พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ (เกิดสบาย) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

04-แนวคิดในการพัฒนาประเทศไทย : กิตติคุณ  ด้วงสงค์, พระเอกรัตน์ มหามงฺคโล, พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

05-การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาสังคมศึกษา : พระวีรศักดิ์ จนฺทวํโส, พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, พระเอกรัตน์ มหามงฺคโล, พระมหาสมบัติ ฐานวโร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

06-การตีความโสฬสปัญหาในอรรถกถาปรมัตถโชติกา สุตตนิบาต ขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎก : พระศรีวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร. (มานพ ปิยสีโล) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

07-รัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทของความเปลี่ยนแปลง  จากคำประกาศแห่งเมืองแบล็คสเบิร์กสู่การบริการสาธารณะแนวใหม่ : พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

09-ความสำคัญของวิชาสังคมศึกษาและพัฒนาการของวิชาสังคมศึกษา : พระปรัชญา ชยวุฑฺโฒ, พระเอกรัตน์ มหามงฺคโล, พระครูศรีสุนทรสรกิจ,ผศ.ดร. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด.. การพัฒนาศักยภาพในการสื่่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ : อ.ปัญวลี เสริมทรัพย์ PDF

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here