เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

0
280

รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

ที่

ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ

แหล่งทุน

1 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์ หลักพุทธธรรมและเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานในสังคมไทย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ 300,000 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
2 ประวัติศาสตร์ หลักพุทธธรรมและเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานในสังคมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร. ธนู ศรีทอง 300,000 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
3 โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก 100,000

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here