การประเมินการปฏิบัติงานส่วนสนับสนุน วข.สุรินทร์

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนสนับสนุนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คู่มือประเมินการปฏิบัติงาน (ระดับวิทยาเขต) WORD

ประกาศ-เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนสนับสนุนการศึกษา ระดับวิทยาเขต

คำสั่งที่-919-2564-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วข-สุรินทร์

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง (SAR) การปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของ สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

-ร่าง- ปก-คำนำ-สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร SAR การปฏิบัติงานสำนักวิชาการ วข.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2563 word

-ร่าง- รายงานการประเมินตนเอง SAR การปฏิบัติงาน สำนักวิชาการ ปีการศึกษา 2563 word

ตัวอย่าง-การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน-องค์-๒ 64

ตัวอย่าง-การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน-สำนักงานตรวจสอบภายใน 64