ปฏิทินการติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงาน

ปฏิทินและการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
ระดับวิทยาเขต และระดับหลักสูตร

ดาวน์โหลด ปฏิทินและการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา          ตามตัวบ่งชี้  ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับวิทยาเขต
ในช่วงระยะ 9/12 เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ.2562          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

01-แบบติดตามผลการดำเนินงานประกันฯ วิทยาลัยสงฆ์ องค์ 1

02-แบบติดตามผลการดำเนินงานประกันฯ สำนักวิชาการ องค์ 2,3,4และ5.2

03-แบบติดตามผลการดำเนินงานประกันฯ สำนักงานวิทยาเขต องค์ 5

เครื่องมือการคำนวณตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ประจำปีการศึกษา 2561

เครื่องมือคำนวณ F-test ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลจำนวนผุ้สำเร็จการศึกษา มจร 61

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา          ตามตัวบ่งชี้  ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร
ในช่วงระยะ 9/12 เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน 2561 – 30 เมษายน พ.ศ.2562          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

01-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.โท

02-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.ตรี

03-สาขาวิชาสังคมศึกษา

04-สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

05-สาขาวิชารัฐศาสตร์

06-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์