โครงสร้างองค์กร การบริหารงาน การปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน โครงสร้างการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์