พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดรายงานผลประเมินฯ ไฟล์ PDF

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรจง  โสดาดี

ศศ.ม. (ปรัชญา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

ชั้นปีที่ ๑ วิชาประวัติพุทธศาสนา (History of Buddhism)

ดาวน์โหลด!!00_TQF3_history-Buddhist PDF

เปิดอ่าน!!!E-book_History-Buddhism

เปิดดูแนวข้อสอบ !!! test-1