พ.ร.บ.-ข้อบังคับ-คำสั่ง-ประกาศ มจร วข.สร.

ดาวน์โหลดเอกสาร แจ้ง ประกาศ เรื่องแนวปฎิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา
และ ประกาศเป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ไฟล์ PDF ได้ข้างล่างนี้..

ประกาศ_28-พ.ค.-65-เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา-ปีการศึกษา-2564-2565

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ ผู้รับผิดชอบจัดทำ SAR ๒๕๖๓ วข.สุรินทร์ (สมบูรณ์)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ SAR 2563 วข.สร.

ประกาศแนวปฏิบัติการตรวจ ปีการศึกษา 2563

ประกาศค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2563

—————————————————–

ประกาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ประกาศตัวบ่งชี้ที่ไม่ตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวบ่งชี้ (เพิ่มเติม) 2562

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายของตัวบ่งชี้ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง-การแบ่งส่วนงาน-พ.ศ.-2556

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของส่วนงาน พ.ศ. 2562

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งวิทยาเขต ๒๕๕๔

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งวิทยาลัย-พ.ศ.-๒๕๔๗

สรุป-ระเบียบข้อบังคับประกาศ มจร 2540-2561

พระราชบัญญัติ มจร พ.ศ. 2540

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ-การแบ่งส่วนงาน มจร 2556

ประกาศ เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ-อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มจร 2557

ประกาศ-เรื่องกำหนดรหัสพยัญชนะ ประจำส่วนงาน มจร 2551

มติสภา-แผนอัตรากำลัง มจร 2559-2564

แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินบุคลากรในระดับที่สูงขึ้น-1

ประกาศ-หลัเกณฑ์และวิธีประเมินบุคลากร มจร 2558

ประกาศ-หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่าย การเดินทาง มจร 2550

ประกาศ กำหนดรหัสตัวพยัญชนะ ส่วนงาน 2557

ประกาศ-หลักเกณฑ์จ่ายค่าอาหาร มจร 2550

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพฯ หลักสูตร วิทยาเขต 61

แนวปฏิบัติการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2561

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าตอบแทน คกก.ตรวจประเมินฯ 2561

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา 2561 (2)

ดาวน์โหลดกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานฯ 2561

ดาวน์โหลดแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ-sep14.18