รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา

แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ แยกผลการดำเนินงาน รายองค์ประกอบ

01- ปกนอก (สมบูรณ์)

02-คำนำ สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร (ร่าง)

03-บทที่ 1 บทนำ (ร่าง)

04-บทที่ 2 ผลการประเมินตาม ตบช. (ร่าง) องค์ 1 การผลิตบัณฑิต

04-บทที่ 2 ผลการประเมินตาม ตบช. (ร่าง) องค์ 2 3 4 สำนักวิชาการ

04-บทที่ 2 ผลการประเมินตาม ตบช. (ร่าง) องค์ 5 การบริหารจัดการ

04-บทที่ 2 ผลการประเมินตาม ตบช. (ร่าง) องค์ 5 ข้อ 7 ตบช. 5.1 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับหลักสูตร ปรับใหม่ ตบช.1.1

รายการเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 61

แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

01-ปกนอก

02-คำนำ บทสรุปผู้บริหาร – สารบัญ

03-บทที่ 1 บทนำ

04-บทที่ 2 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

05-บทที่ 3 สรุปผลการประเมิน

ข้อมูลจำนวนผุ้สำเร็จการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 61

เครื่องมือการคำนวณตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ

เครื่องมือการคำนวณ F-test

00-รายงานการประเมินตนเอง SAR วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561(ฉบับสมบูรณ์)