ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดรายงานผลการประเมินฯ ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) PDF

รายงานผลการศึกษา2561-การสอนภาษาอังกฤษ PDF