มจร สุรินทร์ 4.0 ! จัดทำรายวิชาออนไลน์บน MCU E-Learning ,E-Testing

0
1364

พระราชวิมลโมลี,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินโครงการโดย สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี อ.Poky นายอภิชาติ รอดนิยม (น.ธ.เอก ,ป.ธ.๖ ,วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,วท.ม. บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย อยุธยา
ได้สร้างระบบจัดการเรียนรู้ ด้วย MCU e-Learning and e-Testing ให้กับส่วนงานวิทยาเขตสุรินทร์ อีกทั้งยัง ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้แก่คณาจารย์ของวิทยาเขตสุรินทร์ในครั้งนี้..!!!!
ระบบ MCU e-Learning ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ที่อาจารย์สามารถจัดการเนื้อหาในระบบให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยระบบ MCU e-Learning มีคุณสมบัติดังนี้..
– ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนื้อหาของคณาจารย์พร้อมบริการให้นิสิตเข้ามาศึกษา บันทึกกิจกรรมของนิสิต และตัดเกรด
– เป็นแหล่งเผยแพร่เอกสารออนไลน์เช่น Microsoft Office, Power Point, PDF หรือ Image เป็นต้น
– เป็นระบบติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิต เพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์ เช่น chat หรือ webboard เป็นต้น นิสิตสามารถฝากคำถาม อาจารย์ทิ้งการบ้านไว้ อาจารย์นัดสนทนาแบบออนไลน์ อาจารย์นัดสอนเสริม หรือแจกเอกสารให้อ่านก่อนเข้าเรียน ก็ได้
– ระบบแบบทดสอบ รองรับการบ้าน และกิจกรรม ที่รองรับระบบให้คะแนนที่หลากหลายให้ส่งงาน ให้ทำแบบฝึกหัด ตรวจให้คะแนนแล้ว export ไป excel ได้
– ระบบสำรองข้อมูลเป็น .zip แฟ้มเดียวได้ทำให้อาจารย์หรือนิสิต นำไปกู้คืนในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้สามารถเก็บเป็น .zip เปิดให้ Download ใครจะนำไปทดสอบกู้คืนในเครื่อง
ตนเองได้
– ส่งเสริมการบริการ อาจารย์ได้ทำหน้าที่ นิสิตได้เรียนรู้ และองค์กรยกระดับการให้บริการ โดยอาจารย์เตรียมสอนเพียงครั้งเดียว แต่นิสิตเข้ามาเรียนกี่รอบก็ได้ ไม่จำกัดเวลา สถานที่
จัดอบรม 2 ช่วงระยะเวลา ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 2 ระหว่่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562
ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สมเด็จพระพุฒาจารย์) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here