รัฐศาสตรบัณฑิต

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดรายงานผลการประเมินคุณภาพ ร.บ. 61 PDF