รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขต

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ มีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยได้คะแนนตามลำดับ ดังนี้ เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ดำเนินการใดๆ หรือดำเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ คะแนน ๐.๐๐...

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒

กราบนมัสการ/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจผู้เข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒ ทุกท่าน วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting ID : 9779 933 546 ✅กำหนดการ✅ 🙏เวลา...

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 แบบ Video Conference ด้วยระบบ Microsoft Teams

1-ตารางการนำเสนอ-กลุ่มนุษยศาสตร์ 2-ตารางการนำเสนอ-กลุ่มสังคมศาสตร์ 3-ตารางการนำเสนอ-กลุ่มศึกษาศาสตร์ ประกาศเลื่อนการประชุมวิชาการ หนังสืออนุมัติการจัดออนไลน์ คำสั่งคณะกรรมการวิพากษ์บทความภาคบรรยาย คำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินบทความภาคโปสเตอร์ ประกาศเลื่อนประกาศคัดเลือกบทความ 1-คู่มือMCUSRN2020Conference    

การประชุม Video Conference ด้วยระบบ Microsoft Teams

มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 The 1st MCUSR National Conference  ภายใต้หัวข้อ “พุทธบูรณาการ  อารยธรรมวนัมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” Buddhist Integration on Vanam Dongrak Civelization towards Sustainable...

มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศเลื่อนและขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ ออนไลน์ !!!

ประกาศรายชื่อผลงานที่มีสิทธิ์นำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2563 มีดังนี้ 1-กลุ่มมนุษยศาสตร์ 2-กลุ่มสังคมศาสตร์ 3-กลุ่มศึกษาศาสตร์      

กิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาจุฬาฯ สุรินทร์ : การจัดการองค์ความรู้ “อารยธรรมวนัมฎองแหรก”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขออาราธนา/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต ตามรายละเอียดกิจกรรมและกำหนดการ ดังนี้..

ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง มจร วข.สุรินทร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้มีการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และสืบสานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม อย่างเป็นระบบ ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ ๑.  การวางแผน   จัดทำแผนบริการวิชาการ และแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการ และแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตสุรินทร์  ร่วมกับชุมชน (P) ๒. ดำเนินงานโครงการ ตามแผนบริการวิชาการ และแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนะรรม วิทยาเขตสุรินทร์  เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม (D) ๓. วิทยาเขตสุรินทร์ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ...

วิทยาเขตสุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต

มจร วิทยาเขตสุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตรวจประเมินออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ตามกำหนดการ ดังนี้.... วันอังคาร ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐–๐๙.๐๐...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นิสิตใหม่ ๑/๒๕๖๔

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าใหม่ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ช่วงเช้าของวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๔ พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ,ผศ. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ประธานในพิธีเปิด และบรรยายถวายความรู้แก่นิสิตเข้าใหม่ พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต,ผศ. บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การปรับตัวของนิสิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์" ช่วงบ่าย นิสิตใหม่แยกย้ายตามสาขาวิชา โดยสำนักวิชาการ ได้จัดเจ้าหน้าที่มาแนะนำโครงสร้างการบริหารสำนักวิขาการ แก่นิสิตเข้าใหม่ ด้วยระบบการประกันคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ PDCA และเสนอทฤษฎี...

มจร วิทยาเขตสุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร

การประกันคุณภาพ (อังกฤษ: quality assurance) เป็นวิธีบริหารจัดการเพื่อเป็นหลักประกันหรือสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการหรือการดำเนินงานจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนด การประกันคุณภาพ เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผล - วิกิพีเดีย - เมื่อวันที่ ๑-๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาเขตสุรินทร์  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มจร โดยการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ทั้ง ๗ หลักสูตร ครั้งนี้ ใช้วิธีการตรวจประเมินคุณภาพผ่านระบบออนไลน์ ...

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ำหนัก ๐.๖๐  จำนวน ๔ เรื่อง  คือ 2.3.3-1 ผศ.ดร.ธนู  ศรีทอง ; การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้: ประวัติศาสตร์เส้นทางและการเสริมสร้างเครือข่ายในประชาคมอาเซียน 2.3.3-2 พระปลัดสุระ ญาณธโร, ผศ.ดร. ; บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 2.3.3-3 ธนู ศรีทอง, บรรจง โสดาดี, พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์, พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ ; การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์ 2.3.3-4 พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ ; การสร้างธรรมนูญศิลปวัฒนธรรมเพื่อสุขภาวะของชุมชนด้วยหลักพุทธธรรมในเขตตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์...

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ส่วนงาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ วิทยเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1.00 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมุลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 - ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หนังสือพุทธปรัชญาบริหารการศึกษา ชื่อเรื่อง พุทศาสนากับการศึกษา โดย รศ.ดร.ทวีศักดิ์...

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผลงานวิจัยเด่น ของอาจารย์ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ๒๕๖๐ องค์ประกอบที่ ๒ งานวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ส่วนงาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐