รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดรายงานผลการประเมินฯ รป.บ. 61(สมบูรณ์)