การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๒
ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
“พุทธบูรณาการท้องถิ่น วิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
The 2nd MCUSR National Conference The Local Buddhist Integration in New Normal towards Sustainable Social Development.
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
เลขที่ ๓๐๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

 

กำหนดการ_อัปเดท 30 เมษายน 2565

1-ตารางการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย_กลุ่มมนุษยศาสตร์

2-ตารางการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย_กลุ่มสังคมศาสตร์ ห้อง 1

3-ตารางการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย_กลุ่มสังคมศาสตร์ ห้อง 2

4-ตารางการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย_กลุ่มศึกษาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์_ผู้ผ่านการพิจารณา_อัปเดท1565

*******************

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑


ตารางนำเสนอกลุ่มมนุษยศาสตร์
ตารางนำเสนอกลุ่มสังคมศาสตร์
ตารางนำเสนอกลุ่มศึกษาศาสตร์

หนังสืออนุมัติการจัดออนไลน์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์บทความภาคบรรยาย (Oral Presentation)แบบออนไลน์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์บทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)แบบออนไลน์

ประกาศ เลื่อนการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 และโครงการสัมมนาพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน
ประกาศ เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกในการนำเสนอบทความวิจัย / บทความวิชาการ

ประกาศ ผลการพิจาณาบทความและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1
1-กลุ่มมนุษยศาสตร์
2-กลุ่มสังคมศาสตร์
3-กลุ่มศึกษาศาสตร์

ประกาศ ผลการพิจาณาบทความและบทความวิชาการ (เพิ่มเติม)
1-กลุ่มมนุษยศาสตร์
2-กลุ่มสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลดรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาเขตสุรินทร์