แผนตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีที่ผ่านมา

************************

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๔)

รวมเล่ม แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการตรวจประเมินคุณภาพ 2564 วิทยาเขตสุรินทร์

แผนกิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2565 (ฉบับเผยแพร่)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มการเขียน แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

**************

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาเขตสุรินทร์

แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan มจร วข.สร. ปีการศึกษา 2564 (รวมเล่ม)

ภาคผนวก ก. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

ภาคผนวก ข. แผนกิจกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วข.สรินนทร์ 2564 (ฉบับปรับปรุง)

การวิเคราะห์ ระบบ กลไก การประกันคุณภาพ และการจัดทำ PM วข.สร. (เขมกร)

*********************

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒)

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาคุณภาพ วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไฟล์ PDF

******************

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑)

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไฟล์ PDF

********************

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ ไฟล์ WORD

001-รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถานบัน-วิทยาเขต องค์ ๑ การผลิตบัณฑิต

002-รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถานบัน-วิทยาเขต องค์ ๒-๔

003-รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถานบัน-วิทยาเขต องค์ ๕ การบริหารจัดการ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสถาบัน

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาคุณภาพ (รวม) ไฟล์ PDF

*************************

ตัวอย่างแผนตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา

01-ตัวอย่างแผนบริการวิชาการ วข.สุรินทร์ ปีการศึกษา

02-แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วข.สุรินทร์ 62

03-แผนการจัดโครงการและพัฒนานิสิต วข.สุรินทร์ 62

04-รายงานผลแผนบริการวิชาการ วข.สุรินทร์ 62

05-รายงานผลแผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ 2561

06-รายงานผลแผนทำนุบำรุง

07-รายงานผลแผนการจัดโครงการพัฒนานิสิต