แผนตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีที่ผ่านมา

************************

แผนกิจกรรมดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ฉบับปรับปรุง
ตามตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ระดับวิทยาเขต และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF แผนดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 มจร วจ.สร. (รวมเล่ม)

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒)

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาคุณภาพ วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไฟล์ PDF

******************

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑)

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไฟล์ PDF

********************

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ ไฟล์ WORD

001-รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถานบัน-วิทยาเขต องค์ ๑ การผลิตบัณฑิต

002-รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถานบัน-วิทยาเขต องค์ ๒-๔

003-รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถานบัน-วิทยาเขต องค์ ๕ การบริหารจัดการ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสถาบัน

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาคุณภาพ (รวม) ไฟล์ PDF

*************************

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐)

*************************

แผนตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ

ดาวน์โหลดแผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ ปีงบ 62 ฉบับเต็ม

ตัวอย่างแผนตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ

02-แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วข.สุรินทร์ 62

03-แผนการจัดโครงการและพัฒนานิสิต วข.สุรินทร์ 62

04-รายงานผลแผนบริการวิชาการ วข.สุรินทร์ 62

05-รายงานผลแผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ 2561

06-รายงานผลแผนทำนุบำรุง

07-รายงานผลแผนการจัดโครงการพัฒนานิสิต