ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

ระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ :

เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ :

 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

แนวทางการตรวจประเมิน :

 • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมิน :

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.๒๕๖๑

EdPEx :

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการพัฒนาส่วนงาน

ประกาศ/คำสั่งอื่นๆ

 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนิสิตปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๓
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562