บุคลากรสำนักวิชาการ

ผู้บริหารระดับสูง

พระพรหมวชิรโมลี, ดร.
(ป.ธ.๙,พธ.บ.,Ph.D.,พธ.ด.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์

พระราชวิมลโมลี,ผศ.ดร.
(ป.ธ.๙,พธ.บ.,อ.ม.,พธ.ด.)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูศรีสุนทรสรกิจ,ผศ.ดร.
(ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
(พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

——————– ******* ——————–

บุคลการ และลูกจ้าง สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ, ผศ.
(พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ), M.A.)
อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

นายไชยรัตน์ ปัญญาเอก
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นายเขมกร อุส่าห์ดี
(พธ.บ.(รัฐศาสตร์), ปว.ค., ร.ม.(รัฐศาสตร์)
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

นางสาวณัฐตพร บุญปก
นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียนและวัดผล)

นางชนาภา เพียรประจำ
นักจัดการงานทั่วไป (งานธุรการ)

นางจารุณี นามวัฒน์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ลูกจ้าง)

นางสาวธารทิพย์ จำนงรักษ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล (ลูกจ้าง)

นางสาวเกษศิรินทร์ ปัญญาเอก
นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้าง)

นายบดินทร์  จีนเปีย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์