บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

ผู้บริหารระดับสูง

พระพรหมวชิรโมลี, ดร.
(ป.ธ.๙,พธ.บ.,Ph.D.,พธ.ด.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์

พระราชวิมลโมลี,ผศ.ดร.
(ป.ธ.๙,พธ.บ.,อ.ม.,พธ.ด.)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูศรีสุนทรสรกิจ,ผศ.ดร.
(ป.ธ.๖, พธ.บ., M.A., Ph.D)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
(พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

——————– ******* ——————–

บุคลการประจำสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

พระครูปริยัติปัญญาโสภณ, ผศ.ดร.
(พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ), M.A.)
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

นางชนาภา เพียรประจำ
นักจัดการงานทั่วไป (งานธุรการ)
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

 

นายเขมกร อุส่าห์ดี
(พธ.บ.(รัฐศาสตร์), ปว.ค., ร.ม.(รัฐศาสตร์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (งานประกันคุณภาพการศึกษา)

นางสาวณัฐตพร บุญปก
นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียนนิสิต)

 

 

 

 

 

นายบดินทร์  จีนเปีย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

นางจารุณี นามวัฒน์
บรรณารักษ์ (งานห้องสมุด)

นางสาวธารทิพย์ จำนงรักษ์
นักจัดการงานทั่วไป (งานวัดผลและประเมินผล)

นางสาวเกษศิรินทร์ ปัญญาเอก
นักจัดการงานทั่วไป (งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม)