พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดรายงานผลการประเมินฯ ฉบับสมบูรณ์ ไฟล์ PDF