ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดรายงานผลการประเมินฯ ค.บ. (สังคมศึกษา) PDF