การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เอกสารประกอบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เอกสารประกอบวาระการประชุม คณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

01-แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงาน องค์ 1 การผลิตบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์

02-แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงาน องค์ 1 การผลิตบัณฑิต สำนักวิชาการฯ

03-แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงาน องค์ ๒-๔ สำนักวิชาการ

04-แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงาน องค์ ๕ การบริหารจัดการ

05-แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงาน องค์ ๕ การบริหารจัดการ ตบช.๕.๒-๕.๔

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันฯ 1-64

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕