รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพฯ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันฯ 3-2563

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันฯ 1-64