เครื่องมือคำนวณ แบบประเมิน แบบสำรวจ ระดับวิทยาเขต-หลักสูตร

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมเครื่องมือการประกันคุณภาพฯ คำนวณ แบบสอบถาม แบบประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การคำนวณค่า ftes นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ป.ตรี-โท วข.สุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การคำนวณตัวบ่งชี้ระดับวิทยาเขตและระดับหลักสูตร

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนนิสิต ระดับหลักสูตร ไฟล์ WORD

01-แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน

02-แบบประเมินการจัดการข้อร้องเรียน

03-แบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียน

04-แบบบันทึกการให้คำปรึกษา

05-แบบประเมินผลการให้คำปรึกษาและคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

ดาวน์โหลด เครื่องมือ แบบฟอร์มประเมิน แบบสำรวจ ระดับหลักสูตร ไฟล์ WORD

00-รายการเครื่องมือ การประกันฯภายใน

01-ปค.01 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มคอ.

02- รายงานผลการประเมินฯ บัณฑิตตามกรอบ มคอ.

03-ปค.02 แบบสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานฯ บรรพชิต

04-รายงานผลการสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิต

05-ปค.03 แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ คฤหัสถ์

06-รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำ คฤหัสถ์

07-ปค.04 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตป.ตรี

08-ปค.05 แบบประเมินความพึงพอใจบัณฑิตศึกษา

09- ปค.06 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ฯ ต่อหลักสูตร

10-ปค.07 แบบประเมินความพึงพอใจฯ นิสิตปีสุดท้าย

11-ปค.08 แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต ป.โท

12-การรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ

13-แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการบริการ 61

14-การคำนวณตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ

15-ข้อมูลจำนวนผุ้สำเร็จการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 61

16-คำนวณ F-test

ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการบริการ ระดับวิทยาเขต ไฟล์ WORD

แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการบริการ ระดับวิทยาเขต