มจร กำหนดวันพิธีประสาทปริญญา 2562

0
2685

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา มีกำหนดวัน ดังนี้ !!!..
วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วันซ้อมใหญ่
วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วันรับจริง

ขอบพระคุณ ข้อมูลการเผยแพร่ จาก : https://www.facebook.com/noom2020?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAcrQ4WWpx0L7SZS1O2-wmKNE_qY-EWU5CyO5e0PAQhuJgi0aG8Mb2WWsdBy22uYBtEMRICS0DBqog4&hc_ref=ARTVQsDfppeYvbmjSBXR75maM9XXTALRB4n1oIFstJKQbNtPDvFq4G4Nq83LNCTlw6s&fref=nf

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here