ปริญญาเอก

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา