รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขต

0
1119

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ มีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยได้คะแนนตามลำดับ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ดำเนินการใดๆ หรือดำเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง การดำเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง การดำเนินงานระดับพอใช้
คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง การดำเนินงานระดับดี
คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง การดำเนินงานระดับดีมาก

     ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ในการประเมินครั้งนี้ไม่ปรากฏคะแนนแต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๒.๙๓  การดำเนินงานระดับพอใช้
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๑๒ การดำเนินงานระดับต้องปรับปรุง
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๐๕ การดำเนินงานต้องปรับปรุง
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๑๓ การดำเนินงานต้องปรับปรุง
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๒๐ การดำเนินงานระดับพอใช้
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๕ การดำเนินงานระดับพอใช้
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ การดำเนินงานระดับดี
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๖ การดำเนินงานระดับดี
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๘๗ การดำเนินงานระดับพอใช้
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๙๓ การดำเนินงานระดับพอใช้
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๑ การดำเนินงานระดับดี
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๒ การดำเนินงานระดับดี

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๐ การดำเนินงานระดับดี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๘ การดำเนินงานระดับดี
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๖ การดำเนินงานระดับดี

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๙๓ การดำเนินงานระดับพอใช้

**************

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

01-รายงานผลการประเมินคุณภาพ หลักสูตร พธ.ด.

02-2564-ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร พธ.ม. พระพุทธศาสนา

03-2564-ผลการประเมิน-ปโท-สังคมศึกษา-สุรินทร์

04-รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร รป.ม.

05-รายงานผลการประเมินคุณภาพ หลักสูตร พธ.บ. พุทธ

06-2564-ผลการประเมิน-สังคมศึกษา-สุรินทร์

07-รายงานผลการประเมินหลักสูตร ค.บ.การสอนภาษาอังกฤษ

08-รายงานผลการประเมินคุณภาพ หลักสูตร ร.บ. วข.สร.

09-รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร รป.บ.

****************************************

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2563 ไฟล์ PDF

รวมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

1.1-1 รายงานผลฯ พธ.บ. พระพุทธศาสนา

1.1-2 รายงานผลฯ ค.บ. สังคมศึกษา

1.1-3 รายงานผลฯ ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ

1.1-4 รายงานผลฯ ร.บ.

1.1-5 รายงานผลฯ รป.บ.

1.1-6 รายงานผลฯ พธ.ม. พระพุทธศาสนา

1.1-7 รายงานผลฯ ค.ม. การสอนสังคมศึกษา

**************

รายงานผลการประเมินคุณภาพ- วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 ไฟล์ PDF

**************

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 2561 ฉบับรวมทุกหลักสูตร PDF

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดรายงานผลการประเมินวิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 61 PDF

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here