มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ถวายสักการะขอพรจาก รองอธิการบดี

0
610

วันนี้ (28 ธันวาคม 2561) ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เข้ากราบถวายสักการะ และขอพร จาก พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์  เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562  ซึ่งมีผู้บริหารนำโดย..

พระศรีวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์  ทองทิพย์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  และ

นายพลนภัส  แสงศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here