การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

0
57

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร

๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (งานประกันคุณภาพการศึกษา) สำนักวิชาการ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here