การควบคุมคุณภาพ ตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน Procedure Manual : PM

วัตถุประสงค์
 เพื่อควบคุมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนด

05-วิเคราะห์ภาระงานประจำ ทำเอกสารคุณภาพ 64 สำนักวิชาการ

ตัวอย่าง วิธีการปฏิบัติงานการจัดทำเอกสารคุณภาพ

PM-01คู่มือขั้นตอนการควบคุมเอกสารคุณภาพ มจร วข.สร.

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม การจัดทำเอกสารคุณภาพ

1.หน้าปก PM คู่มือขั้นตอนการทำงาน

2.PM คู่มือขั้นตอนการทำงาน

3.FC ผังการปฏิบัติงาน

4.WI วิธีการปฏิบัติงาน