การควบคุมคุณภาพ ตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน Procedure Manual : PM

วัตถุประสงค์
 เพื่อควบคุมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนด

วิธีการปฏิบัติงานการจัดทำเอกสารคุณภาพ

PM-01 การควบคุมเอกสารคุณภาพ (ตัวอย่าง)
PM 02-การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตัวอย่าง)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม การจัดทำเอกสารคุณภาพ