ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดป้ายอาคาร และถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

0
457

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดพิธีเปิดป้ายอาคาร “พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)” เปิดป้ายธนาคารต้นไม้ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้.-
วันเสาร์ ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปตั้งกองผ้าป่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และร่วมปลูกต้นไม้
เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมสานเสวนาภาษาพี่น้อง “สายธารศรัทธา เพื่อการพัฒนา มจร สร. ที่ยั่งยืน” นำโดย ๑) พระราชวิมลโมลี,ผศ.ดร. ๒) พระครูปริยัติกิจธำรง ๓) ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี ๔) นายปภพ ขอไชย ดำเนินรายการโดย พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต/ผลเจริญ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ในช่วงเช้า ประกอบพิธีเปิดป้ายอาคาร “พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)” เปิดป้ายธนาคารต้นไม้ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยมี…พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พระครูปริยัติกิจธำรง ประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร สส.สุรินทร์ เขต ๑ ประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส
ในงานครั้งนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงศิลปะพื้นบ้านของนิสิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์ อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here