มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ประชุมบุคลากร ระดมความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้เพิ่มเติม

0
566

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระธรรมโมลี, ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ นัดประชุมบุคลากร เพื่อระดมความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้เพิ่มเติม และสรุปข้อคิดเห็นหรือเสนอปรับแก้ไขลงในแบบประชาพิจารณ์ อันเนี่องจาก
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน
คณะกรรมการจัดทำตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้จัดทำ (ร่าง) ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมด้านผลลัพธ์ในมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
          ๑) ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร เดิมมี ๑๔ ตัวบ่งชี้ เสนอเพิ่ม ๑ ตัวบ่งชี้ รวมเป็น ๑๕ ตัวบ่งชี้
          ๒) ตัวบ่งชี้ระดับวิทยาเขต เดิมมี ๑๓ ตัวบ่งชี้ เสนอเพิ่ม ๘ ตัวบ่งชี้ รวมเป็น ๒๑ ตัวบ่งชี้
โดยให้ใช้ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
การจัดประชุมประชาพิจารณ์ ระดมความคิดเห็น และสรุปข้อคิดเห็นหรือเสนอปรับแก้ไขลงในแบบประชาพิจารณ์ในครั้งนี้  ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนงาน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here