การประชุม Video Conference ด้วยระบบ Microsoft Teams

0
810

มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 The 1st MCUSR National Conference  ภายใต้หัวข้อ “พุทธบูรณาการ  อารยธรรมวนัมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” Buddhist Integration on Vanam Dongrak Civelization towards Sustainable Social Development

ณ อาคารพระธรรมโมลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 นี้!!

รายละเอียดการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral  Presentation) มีดังนี้..

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here