พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

0
191

การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาเขตสุรินทร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารพระธรรมโมลี (สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

โดยมี พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธาน

วาระเสนอเพื่อพิจารณา รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here