พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ประธานในพิธีเปิด“โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิต ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓”

0
378

“โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิต ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓”

วันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระธรรมโมลี, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์  เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตประจำปี” ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  รุ่นที่ ๑๑/๒๕๖๓ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมพิธีและรับฟังโอวาทธรรม ณ ห้องประชุม ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต โดยมีกิจกรรม ดังนี้

ภาคบ่าย: ธรรมยาตราสิกขาจาริก- เส้นทาง มจร วิทยาเขตสุรินทร์ สู่วัดศิริจันทร์  โดยมี พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตสุรินทร์, พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ, ผศ. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์, พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ, ผศ.ดร. ผอ.หลักสูตรฯ นำคณะนิสิตฯ ออกธรรมยาตราสิกขาจาริกจากสถานปฏิบัติธรรม  ระยะทาง ๔ กิโลเมตร) เริ่มเวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเป้าหมายปลายทาง (วัดศิริจันทร์)  ในเวลา ๑๔.๓๐ น. โดย พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน ประธานสงฆ์

๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมสานเสวนา

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๑๑/๒๕๖๓ ร่วมกิจกรรมสานเสวนา เพื่อถอดบทเรียน จากการเดินธรรมยาตรา/การศึกษาชุมชน/การศึกษาวัดต้นแบบ “วิถีชุมชนเชิงพุทธ/วัดสีขาว” ณ วัดศิริจันทร์ โดยมีพระครูสุเมธจันทศิริ, ดร.เจ้าอาวาสวัดศิริจันทร์ เมตตาร่วมสานเสวนา และพระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต, ผศ. อาจารย์ประจำหลักสูตร รป.บ. ร่วมเป็นพิธีกรในการเสวนาในครั้งนี้

ในช่วงภาคค่ำ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ประธานพระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฏิบัติธรรมสติภาวนาภิรตาราม แสดงธรรมบรรยายให้แก่นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้รับฟัง ณ วัดศิริจันทร์ ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here