กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นิสิตใหม่ ๑/๒๕๖๔

0
245
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าใหม่ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
ช่วงเช้าของวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๔
พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ,ผศ. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ประธานในพิธีเปิด และบรรยายถวายความรู้แก่นิสิตเข้าใหม่
พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต,ผศ. บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การปรับตัวของนิสิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์”
ช่วงบ่าย นิสิตใหม่แยกย้ายตามสาขาวิชา
โดยสำนักวิชาการ ได้จัดเจ้าหน้าที่มาแนะนำโครงสร้างการบริหารสำนักวิขาการ แก่นิสิตเข้าใหม่ ด้วยระบบการประกันคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ PDCA และเสนอทฤษฎี : กระบวนการบริหาร POSDCoRB
กูลิค และ เออร์วิกค์ ภาระหน้าที่ที่สำคัญของนักบริหาร ๗ ประการ  โดย นายเขมกร  อุส่าห์ดี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการวิทวยาเขตสุรินทร์  เป็นผู้พบปะนิสิตเข้าใหม่ในครั้งนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here