กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง มจร วข.สุรินทร์

0
285

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้มีการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และสืบสานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม อย่างเป็นระบบ ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้

๑.  การวางแผน   จัดทำแผนบริการวิชาการ และแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการ และแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตสุรินทร์  ร่วมกับชุมชน (P)

๒. ดำเนินงานโครงการ ตามแผนบริการวิชาการ และแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนะรรม วิทยาเขตสุรินทร์  เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม (D)

๓. วิทยาเขตสุรินทร์ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ ไตรมาส (C)

๔. การนำข้อเสนอแนะ การดำเนินงานโครงการฯ จากคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์ นำมาพัฒนาโครงการฯ จัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณถัดไป (A)

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับชุมชนบ้านโคกกระเพอ และองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ดังแสดงในรูปภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here