ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

0
50

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับระดับชาติ :

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕
กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 :

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี สองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโท สองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565
มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

กฎระเบียบเดิม :

พระราชบัญญัติศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here