ปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับวิทยาเขต
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
**********************

001-การติดตามและประเมินแผนฯ องค์ 1 การผลิตบัณฑิต

002-การติดตามและประเมินแผนฯ องค์ 2 3 4 สำนักวิชาการ

003-การติดตามและประเมินแผนฯ องค์ 5 การบริหารจัดการ (สำนักงานวิทยาเขต)