มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครง่การพัฒนาบุคลากรบูรณาการปรับปรุงแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี

0
601

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลกรบูรณาการปรับปรุงแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ในระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสายธารไอยรารีสอร์ท  แอนสปา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันอังคารที่ ๒ เมษายน  ๒๕๖๒  ช่วงเช้า  ร่วมเสวนาและฟังนโยบาย เรื่อง “การประสานความร่ว่มมือของบุคลากร มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ในการบริหารและแผนวิทยาเขต  ให้เป็นฐานในการสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนาสังคม  โดยมี

พระครูศรีสุนทรสรกิจ,ผศ.ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร, พระครูปริยัติกิจธำรง  รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์, รศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  และ ผศ.ดร.อิทธิพล  แก้วพิลา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต ส่วนกลาง  เป็นวิทยากรเสวนา  ดำเนินรายการโดย พระมหาโชตนิพิฐพนธ์  สุทฺธิจิตฺโต อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

ในช่วงบ่าย  จะเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกลุ่มงานภายใต้โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารวิทยาเขตสุรินทร์

        

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here