คปน. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

0
525

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษานั้นๆ

รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment Report : SAR) เป็นเอกสารที่ส่วนงานจัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานภายในส่วนงานให้บุคคลภายนอก /บุคคลทั่วไปรับทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน  ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ซึ่งมี คปน. แยกตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ดังนี้

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here