ทูตวัฒนธรรมนานาชาติ 17 ประเทศ อบรมวิปัสสนาสมาธิ ที่ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0
523

การอบรมปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง “วิปัสสนาสมาธิ”  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วันจันทร์ ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ให้การต้อนรับอาคันตุกะ ศิลปิน  และนักวิชาการ จาก ๑๗ ประเทศ

โดยมี พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตสุรินทร์  ประธานในพิธี   พระมหาไสว  ธีรโสภโณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนานานาชาติ มจร  วิทยากรอบรมปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง  วิปัสสนาสมาธิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนู  ศรีทอง  และอาจารย์ ปัญวลี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ ตลอดรายการ

ในงานนี้ ทูตวัฒนธรรมนานาชาติ ได้มอบโล่เกียรติคุณสันติภาพโลก แก่ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ และ ผู้บริหาร มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ประกอบด้วย  พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดี  พระศรีวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์  ทองทิพย์  ผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการทั่วไป  พระมหาวิศิต  ธีรวํโส,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์  พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ  รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนายพลนภัส  แสงศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ มอบเกียรติบัตร และมอบของที่ระลึกแก่คณะทูตที่เข้าอบรม

ช่วงสุดท้ายรายการ  คณะทูตวัฒนธรรมนานาชาติ ได้ร่วมสนุกกับการแสดงศิลปะพื้นบ้าน (กันตรึมรำวงชาวบ้าน) อย่างสนุกสนาน ก่อนจะได้ร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยง พร้อมกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here