ขอเชิญร่วม โสเหล่..เสวนา AI ปัญญาประดิษฐ์คิดแทนมนุษย์ได้แค่ไหน..?

0
541

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์

กำหนดจัดกิจกรรม โสเหล่..เสวนา AI ปัญญาประดิษฐ์  คิดแทนมนุษย์ได้แค่ไหน..?

ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  เริ่มเวลา 08.00 น.

ฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง AI ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร ? โดย.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม   ลนขุนทด  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ร่วมฟังการเสวนา โดย วิทยากรดัง ประกอบด้วย.-

  • พระครูศรีปัญญาวิกรม, ผศ.ดร.  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  • พระครูปริยัติกิจธำรง  รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

  • พระมหายุทธพิชาญ  โยธสาสโน  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

  • คุณวิทยากร  โสวัตร   นักเขียนอิสระ

ดำเนินรายการ  โดย..

  • ดร.ธนรัฐ  สะอาดเอี่ยม   อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

  • พระมหาโชตนิพิฐพนธ์   สุทฺธจิตฺโต  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here