คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์

0
355

พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ มีบันทึกแจ้ง ที่ อว ๘๐๔๕/ว ๓๘ เรื่องแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๘๘๓/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการแต่งตั้งให้ พระครูศรีสุนทรสรกิจ,ผศ.ดร. (เริงศักดิ์) ฉายา เขมวีโร/แก้วตา น.ธ.เอก ป.ธ.๖ พธ.บ.(สังคมวิทยา) M.A.(Linguistics) Ph.D.(Linguistics) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ลงนามโดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here