่มจร วิทยาเขตสุรินทร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
548

มจร วิทยาเขตสุรินทร์
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ช่วงเช้าของวันแรก พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ คปน. ซึ่งประกอบด้วย
1.ผศ.ดร.อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล ประธานกรรมการ 
2.พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ดร. กรรมการ
3.ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร กรรมการ
4.รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ ได้ตรวจรายการหลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ และขอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้
ส่วนในช่วงบ่าย สัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ตามลำดับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here